Теоретичните занимания ще се провеждат в училищна класна стая или в други подходящи помещения. Практическите занимания ще се провеждат на открито, като преди всичко ще се следи за опазване живота и здравето на децата.

Целите на Програмата са ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната и създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации.

Заниманията на учениците в "Детско полицейско управление" ще съдействат за изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, стимулиране на прилежност и инициативност и повишаване доверието на подрастващите към полицията. В област Враца, до момента са открити шест „Детски полицейски управления” в училищата.

Началото на учебната година на Програмата „Детско полицейско управление" ще започне на 1-ви октомври и ще се проведе съгласно изготвени графици от служителите на ОД МВР – Враца и директорите на съответните учебни заведения.