През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства на годишна база с 6.1 на сто като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 15.6 на сто, "Образование" - с 12.2 на сто, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 9 на сто.

Икономическите дейности с най-високи заплати са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", където влизат и ИТ специалистите - 3270 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2287 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2105 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 647 лева; "Други дейности" - 903 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 973 лева. Спрямо края на първото тримесечие (което обхвана две седмици от извънредното положение) най-голямо намаление на наетите има в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 4.5%, "Преработваща промишленост" - с 3.5%, и "Добивна промишленост" - с 2.9%.ай-голямо номинално увеличение на наетите пък им в сезонните дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5%.