Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия и Решение №13-ЕП на Районна избирателна комисия - Враца.

На срещата участниците задължително трябва да представят:

- писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии (СИК), което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице

- заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа всички данни, посочени по-горе.