Кметовете и кметските наместници на населени места, съвместно с органите на РСПБЗН, да предприемат необходимите мерки за осъществяване на засилен и постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци и възникването на пожари на територията на община Мездра.

При констатиране на случаи на палене на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра, кметовете и кметските наместници трябва да предприемат необходимите административно-наказателни мерки срещу нарушителите и информират населението за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти. При констатирани нарушения се налагат следните глоби: за физически лица - от 100 до 6 000 лв., за юридически лица и еднолични търговци от 1 000 до 20 000 лв.

Най-сериозната санкция за фермерите, които палят стърнища, е свързана с евросубсидиите. При подобно нарушение те могат да бъдат лишени от тях.