Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия и Решение №13-ЕП на Районна избирателна комисия - Враца.

Съгласно чл. 91, ал. 4, точки 1, 2, и 3 и ал. 5 от Изборния кодекс, на срещата участниците задължително трябва да представят:

- Писмено предложение за състав на СИК с наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

- заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалицията;

- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

- към предложението си по ал. 4 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа всички данни, посочени по-горе.