Образуваното производството е по жалба на "Интерсат" ООД, против "Мълчалив отказ" на кмета на Община Мездра за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот, по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а." В жалбата се твърди, че оспореният отказ е незаконосъобразен. Иска се отмяната му и връщане на преписката на административния орган за произнасяне по същество. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - кметът на Община Мездра, ангажира писмено становище за недопустимост, респективно неоснователност на жалбата, с твърдения, че заповедта по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ не е индивидуален административен акт и липсата на изготвена и одобрена схема на елементите от техническата инфраструктура към момента.

След като съобрази становищата на страните и събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Оспорващата страна "Интерсат" ООД е депозирала заявление до кмета на Община Мездра с искане за учредяване на право за прокарване на "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а. Представено е платежно нареждане за внесена по сметка на Община Мездра такса за учредяване право на прокарване в размер на 2 570 лева и Протокол №1/25.09.2017 г. на Комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, с който е приета изготвената пазарна оценка за определяне размера на обезщетението, което "Интерсат" ООД - собственик на засегнатите имоти за правото на прокарване отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот, по реда на чл. 193 от ЗУТ, за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а."

Към административната преписка е приложена и скица виза за проектиране от 05.02.2018г.; съгласувателни писма и инвестиционен проект за обект „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а."

За установяване на свързаните със спора факти по делото, е изготвена и е приета без възражения на страните, техническа експертиза.

Предвид установените факти, съдът постанови, че производството е допустимо, а възраженията от ответната страна, в случая кмета на Община Мездра, че разрешаването на поставения в заявлението на оспорващото дружество въпрос, е в компетентността на Общинския съвет е неоснователно. По същество възражението на страната се свежда до това, че не е формиран мълчалив отказ на кмета на Община Мездра, тъй като той не е надлежният орган за произнасяне по молбата на дружеството жалбоподател. Това възражение поставя въпроса - налице ли е годен предмет за оспорване в съдебното производство.

Мълчаливият отказ е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е напълно приравнен към изричния такъв. За разглеждания случай е приложима разпоредбата на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, според която, правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите. Алинея 3 на същата разпоредба гласи, че когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината.

Според ал. 4 на чл. 193 от ЗУТ, правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.

От приетата по делото и неоспорена техническа експертиза (л. 131 - л. 134) безспорно се установява, че трасето на кабела, чието прокарване се иска от жалбоподателя, преминава по имоти общинска собственост и не се засягат имоти, собственост на трети лица, различни от Община Мездра. Следователно, с оглед на това, че "служещите“ имоти са със статут на общински, то изцяло и единствено в правомощието на кмета на Община Мездра е учредяване на претендираното ограничено вещно право в полза на "Интерсат" ООД.

С оглед на изложените съображения, съдът приема, че "Интерсат" ООД е адресирало заявление до кмета на Община Мездра с искане за учредяване на право за прокарване на "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност – разширение в кв. 101 и кв. 101а", до надлежния орган - кмета на Община Мездра.

Формирането на мълчалив отказ предполага бездействие на органа в изискуемия срок за издаване на претендирания индивидуален административен акт. По силата на чл 210 от ЗУТ, правомощието на кмета на Общината за издаване на заповед по чл. 193, ал.4 от ЗУТ , поради което съдът приема, че срокът за произнасяне на органа се определя по правилото на чл. 57, ал. 5 от АПК - до един месец от започване на производството. Съобразно това и при отчитане на датата на входиране на заявлението на дружеството - 02.11.2018г. този срок изтича на 02.12.2018г., но тъй като датата 02.12.2018г. е ден неделя (неприсъствен0, срокът е изтекъл на 03.12.2018г., понеделник, явяващ се първият следващ присъствен ден, съгласно чл. 60, ал. 6 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), вр. чл. 144 ат АПК.

С непроизнасянето на компетентния орган по депозираното заявление на дружеството и изтичането на срока за това на 03.12.2018 г., е формиран мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. от АПК, който се явява годен предмет на оспорване пред съда. Спазен е и срокът за обжалването му. В случая 14-дневния срок за обжалване на мълчаливия отказ е започнал да тече от 04.12.2018г. и е изтекъл на 18.12.2018г., присъствен ден. Жалбата на дружеството е входирана на 04.12.2018 г. в деловодството на административния орган, с което преклузивният срок е спазен.

Предвид гореизложеното, жалбата на "Интерсат" ООД е допустима, а по същество - основателна.

От приетата по делото техническа експертиза се установява, че са възможни други технически решения, различни от предложеното от оспорващия. При налагането на трасето на проекта, вещото лице е констатирало, че предложения от дружеството вариант е икономически най-изгоден и рентабилен - пресича минимално съществуващите подземни комуникации; не влошава условията на застрояване; не попада върху предвидено и нереализирано строителство; преминава предимно през тревни площи; в близост е до жилищните блокове, в които ще се предоставя услугата.

Вещото лице е установило и че исканото отклонение не влошавана условията за застрояване, не препятства установения начин на трайно ползване и разрешените строежи или съществуващи сгради в общинските поземлени имоти, респ. обекти през които е предвидено да преминава.

За пълнота на изложеното следва да се отбележи, че именно тази последна разпоредба от устройствения закон е в подкрепа на по-горе изведения извод от съда, че в общия случай на учредяване на ограниченото вещно право по чл. 193, ал 4 от ЗУТ, компетентността принадлежи на кмета на Общината, а не на Общинския съвет. В случая, в противоречие с процедурните правила, кметът е бездействал и не е упражнил вменените му от закона правомощия.

С оглед разпоредбата на чл. 173, ал. 2 от АПК, при отмяна на административен акт (в случая обективиран в мълчалив отказ следва да се изпрати преписката на административния орган за провеждане на административната процедура по чл. 193 от ЗУТ и произнасяне с административен акт при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, изложени в мотивите на настоящото съдебно решение. Съгласно чл. 174 от АПК, когато задължи органа да издаде административен акт, съдът определя и срок за това. В случая срок не е посочен в специалния закон и следва да бъде 14-дневен, считано от датата на получаване на решението.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на "Интерсат" ООД, мълчалив отказ на кмета на Община Мездра за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот, по реда на чл. 193 от ЗУТ, за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а".

ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Мездра за разглеждане и произнасяне по заявление рег. индекс №26-00-1225/02.11.2018 г. на "Интерсат" ООД, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение в 14-дневен срок от получаването му.

ОСЪЖДА Община Мездра да заплати на "Интерсат" ООД направените по делото разноски в размер на 1 070 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.