Консултацията ще се състои на 12.03.2017 г., от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

На срещата задължително, присъстващите трябва да представят:

- писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице, (моля горепосочената информация да бъде предоставена и на електронен носител);

- заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.