Консултациите ще се проведат на 22 февруари 2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204), при спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министъра на здравеопазването.

Съгласно Решение №2062-НС/ 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при консултациите участващите партии и коалиции представят:

• Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.;

Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.;

Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.;

Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия - Враца. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С пълния текст на поканата за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии може да се запознаете на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Парламентарни избори 2021“.