В участъка на територията на Софийска област от км 8+750 до км 33+040, е установено, че строежът се изпълнява без съставен протокол за откриване на строителна площадка и без заверена заповедна книга.

Началникът на РДНСК Софийска област е издал заповед за спиране на строителните и монтажни работи на строежа до отстраняване на пропуските. На имуществена санкция подлежат възложителят, изпълнителят и строителният надзор.

От столичната ДНСК са съставили актове за установяване на административно нарушение срещу строителя - ДЗЗД "МБ ЛОТ - 2 - 2019" ("Европейски пътища" АД и "Водно строителство - Благоевград" АД).

Актове има и срещу строителния надзор - ДЗЗД "МБ КОНСУЛТ" ("План Инвест Пловдив" ЕООД, "Контпас" ООД, "Ен Ар Консулт" ЕООД, "Строл - 1000" АД).

Предстои издаване на акт за установяване на административно нарушение срещу възложителя, който е Агенция "Пътна инфраструктура".

По реда на Закона за административните нарушения и наказания ще бъдат издадени наказателни постановления на възложителя, строителя и строителния надзор с наложени имуществени санкции в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.

От фирмите са представили експертиза за извършените до момента строителни и монтажни работи, актове и протоколи и заверена заповедна книга. В отговор началникът на РДНСК Софийска област е издал заповед, с която от 26 юли 2021г. е разрешено да продължат ремонта, защото са отстранили установените нарушения.