При нерегламентираното изгаряне на отпадъци глобата за физически лица е до 5000 лв., а в маловажни случаи - между 10 и 50 лв.

За еднолични търговци или юридически лица глобата е от 1400 до 4000 лева.

От 10 000 до 50 000 лв. ще бъдат глобявани фирмите, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например за отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества както се класифицират боядисаните дограми).

През 2017г. България беше осъдена от Съда на Европейския съюз заради високи нива на фините прахови частици ФПЧ10 и липса на мерки за минимизиране на периодите с високи нива на замърсяване. На 7 юни 2019 г. Министерският съвет прие Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018 - 2024 г.). Битовото отопление е един от критичните сектори.