При участие в системата за разделно събиране, дължимата такса битови отпадъци се намалява с 30% за сгради и застроени дворни места на граждани и организации.

Заявления за участие се получават и подават в Центъра за информация и административни услуги на гражданите в Общинска администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), след заверка от отдел „Местни данъци и такси“.

Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци за 2020 г. се запазват на нивата от 2019 г.:

• Търговски обекти:

за 1 кв. м. полезна площ: гр. Мездра - 40 кг хартия, с. Зверино - 30 кг хартия;

• Заведения за обществено хранене и други подобни

за 1 място: гр. Мездра - 30 кг хартия, с. Зверино - 20 кг хартия;

• Жилищни имоти

за 1 лице, живеещо в имота: гр. Мездра - 70 кг хартия, с. Зверино - 50 кг хартия;

• Офиси и учреждения

за 1 лице от персонала: гр. Мездра - 60 кг хартия, с. Зверино - 40 кг хартия;

• Производствени площадки

за 1 дка площ: гр. Мездра - 3 тона хартия, с. Зверино - 1 тон хартия.

За допълнителна информация: тел. 0910/ 9 20 08 и 0910/ 9 21 16, вътр. 135.

Забележка: Не се допускат до участие в системата за разделно събиране за 2020 г. имоти, за които има непогасени задължения към Община Мездра.