Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Понастоящем, Европейската Натура 2000 мрежа включва над 27 300 зони, покриващи общо повече от 18% от територията на 28 Европейски държави. В момента националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания.

Основните проблеми, пред които е изправена страната ни във връзка с прилагането на Натура 2000, са недостиг на специализирана администрация за управление и контрол на зоните, липса на планове за управление, лесни процедури за смяна на ползването на земята, и недостатъчен капацитет за оценка и мониторинг на планове за развитие на територията на зоните.