По инициатива на родители, педагогическия персонал и кметския наместник – Владимир Тодоров са организирани редица благотворителни събития, като със събраните средства са закупени нови мебели.

Обновената материално-техническа база допринесе и за увеличаване на броя на децата, посещаващи филиала на ДГ „Българче“. През 2019 година възпитаниците на детското заведение е 10, през настоящата 20 малчугани посещават градината.

Същевременно за последните 4 години със средства по Оперативни програми и от бюджета на Общината са извършени ремонти на корпуси на детски учебни заведения, като са внедрени мерки за енергийна ефективност на голяма част от тях.

Към момента експертите в местната администрация подготвят проекти, с които обновяването на образователната инфраструктура да продължи.