Кметът на Община Борован, инж. Десислава Тодорова поясни , че основна цел на проектното предложение е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им. Ще бъде въведен модел за патронажни грижи за възрастни хора, лица с увреждания и хронични заболявания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

По проекта се предвижда дейностите по предоставянето на услугите да се реализират на територията на двете общини и да бъдат обхванати широк кръг от възрастни хора и лица с увреждания.Изпълнението на тези дейности ще допринесе за предоставяне на нов вид интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността, които да са с необходимото качество и достъпност, както и ще спомогне за процеса на деинституционализация на грижата за хората с уреждания и възрастните хора- допълни инж- Тодорова.