1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

2.Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;

3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10 а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

4. Инвалиди с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019г.;

5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8 д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;

6.Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г

Всички правоимащи ще получат по 1 кг брашно и ориз, спагети по 0,500 кг, лютеница по 0,500 кг ; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг -2 бр.; грах зелен по 0,800 кг и много други консерви.

Раздаването в град Враца ще се осъществи в два пункта: Административна сграда на БЧК Враца, ул.“Кръстьо Българията“ 18 А, /пл.Родина/ - всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа и Централен склад, ул.“Драган Цанков“ 6 /складова зона/ - всеки работен ден от 09:00 до 13:00 часа - уточниха от БЧК - Враца.