Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъснатата работа на звената от 9.00 до 17.30 часа, за да имат възможност гражданите, ведомствата и юридическите лица да получават документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) по заявените от тях и изпълнени услуги.

Периодът на инвентаризация в АГКК е съобразен с това, че по същото време инвентаризация се провежда и в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията, а като резултат от това, частните и държавни съдебни изпълнители, и нотариусите, също ограничават своята дейност.

В този период данъчните служби също намаляват обема на работата по издаване на данъчни оценки за недвижимите имоти.