Агенция пътна инфраструктура (АПИ) обяви обществена поръчка за подмяна на пътните знаци по републиканските пътища в цялата страна. Предмет на поръчката е „Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ”.

Поръчката е на стойност 15 млн. лв. без ДДС като за всеки отделен район се отделят по 2.5 млн. лв. Това става ясно от сайта на АПИ в отдел Обществени поръчки. Срокът за избор на изпълнител на поръчката е 30 юли 2018 г., а подмяната ще се случи в следващите 5 години.

Всеки участник в процедурата може да подава оферта за не повече от два района.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.