Подадените заявления до края на декември за община Мездра са 63, от тях 6 са отказани. За община Роман са постъпили 10 декларации, като само 1 е върната с отказ за отпускане на помощ.

Причините за отказ са свързани основно с това, че декларираният от родителите доход, е по-висок от изисквания. Друга причина е, че липсват документите.

На трето място са отказите, в които е установено, че родителите са безработни от години, разясни директорът Капка Нецова.

Има и неприети тъй като, родителите са подавали заявления декларации по няколко пъти.

Към момента се обработват още 3 декларации от януари.

Новата помощ за родители е регламентирана с промяна в закона, приета през месец август 2020 г. от Министерския съвет. Тя е регламентирана в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

През месец ноември са извършени промени, свързани с реда и условията за предоставяне на тази помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Помощта е обявена за хора, пострадали от пандемията, и останали без работа от 15 март 2020 г.