Класификацията обхваща 1665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока степен на потенциална опасност.

Във втора значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 язовира, а в трета ниска степен на потенциална опасност - 425. За още 243 язовира са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване на процеса по класификация за тях. За 533 проверени малки язовира са налице данни, че попадат в хипотезата на чл. 141а, ал.3 от Закона за водите и се предвижда да бъдат изключени от контрола, осъществяван от ДАМТН.

В 15 области процесът по класификация все още не е завършил. Независимо от усложнената епидемиологична обстановка на територията на цялата страна, която затруднява дейността на комисиите, работата по класификацията не е спирала. Извършват се както предвидените визуални проверки на терен, така и последващите ги съвместни заседания на комисиите. Продължават проверките във връзка с промяна на собствеността на язовири, дарени безвъзмездно от общините на държавата, за които са предоставени права за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".