Мобилният пункт за втори път тази година ще бъде разположен на паркинга пред сградата на Община Козлодуй, в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

До тогава, всеки който желае, може да събира основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта, а именно:

☢️Лекарства с изтекъл срок на годност;

☢️Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;

☢️Лакове и бояджийски материали, разтворители;

☢️Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;

☢️Домакински препарати/битова химия;

☢️Фотографски материали;

☢️Киселини/основи;

☢️Мастила;

☢️Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

☢️Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.