Заявления декларации се приемат до 15 октомври. Изключение се прави само когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението декларация се подава не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението декларация, е по-нисък или равен на 450 лв.

Независимо от дохода на семейството, целева помощ се отпуска: за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Еднократната целева помощ е в размер на 250 лв.