В рамките на проучванията ще бъдат обхванати 198 кв. км, в които са включени землищата на Враца, Криводол и селата Чирен, Лиляче, Девене, Баница, Мраморен, Галатин и Осен. Целта е да бъдат получени сеизмични данни за геоложко и структурно характеризиране на подземния резервоар, необходимо за разширението на капацитета за добив и съхранение на природен газ.

Геодезическите изследвания ще се извършват през месец януари в горските територии, намиращи се в района на проучването. След приключване на дейностите, фирмата-изпълнител "Геофизика Торун" АД - Полша, ще уведоми заинтересованите страни за следващите замервания.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова коментира, че след приключване на дейностите по разширяване се предвижда капацитетът на газохранилището в Чирен да се увеличи до 1 млрд. куб .м., като по този начин ще се разкрият и нови работни места в региона.