Обсъждането ще се проведе комбинирано, съгласно приетите в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра нови правила за провеждане на публично обсъждане в условията на извънредни обстоятелства, при следния ред:

Неприсъствено - формулярът за неприсъствено участие в публичното обсъждане е публикуван на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/. Хартиен формуляр може да получите в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27.

Присъствено - на 14.09.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Мездра, поетапно с кметовете и кметските наместници на населени места, с представители на сферата на образованието, социалната сфера и ОбП „Чистота“.

Съгласно чл. 63 от Закона за здравето, обсъждането ще се проведе при спазване на актуалните към датата на неговото провеждане противоепидемични мерки.

Материалите за обсъждането са публикувани на сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/.

Предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение може да се правят до датата на обсъждането чрез официалната електронна поща на Община Мездра: mezdra@mail.bg, в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27 и в кметствата на населени места.