Законът предвижда по-строги мерки, както за физическите, така и за юридическите лица.

Вече ще се наказват с глоба от 500 до 5 000 лева, а не както досега с глоба от 50 до 3 000лева физическо лице, което в нарушение на Закона за горите и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти. При повторно нарушение, наказанието е глоба в размер от 1 000 до 10 000 лева или безвъзмезден труд в полза на обществото.

Драстично увеличение на глобата е за нарушение, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, при което се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева. Досега тази санкция бе в размер от 100 до 5 000 лева.

Промените в Закона за горите предвижда наказание и за ръководителите или възложителите, които са наредили или са допуснали да бъде извършено административно нарушение при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации.

Глобата е увеличена 4 пъти, като досега тя бе в размер от 50 до 500 лева. С измененията вече е от 200 до 2 000 лв.