Приети бяха също отчетът на капиталовите разходи през 2020 г., които са в размер на 1 229 472 лв. или със 725 205 лв. повече в сравнение с тези през 2019 г. (504 267 лв.) и отчетът за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г., който е в размер на 3 053 517 лв. или +58 854 лв. спрямо този към 31.12.2019 г. (2 994 663 лв.).

Приети бяха още отчетът на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, отчетът на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и отчетът на сметките за други средства от ЕС.

Това решение беше взето на септемврийската сесия на ОбС.

На заседанието бяха утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2021/2022 г. в Професионална гимназия по МСС - гр. Мездра и в ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица. За целта двете учебни заведения ще бъдат дофинансирани от общинския бюджет съответно с 8 421.40 лв. и с 38 214 лв.

ОбС прие Дългосрочна програма на Община Мездра за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2030 г.

Местният парламент предостави на НЧ „Светлина 1926“ - с. Моравица за безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, сграда с предназначение „спортна база“, и възложи на кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор с читалището за безвъзмездно право на ползване върху горепосочената сграда.

ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в селата Лютидол и Моравица и даде съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г. два гаража на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №29а в гр. Мездра, които ще бъдат отдадени под наем чрез търг.