© Община Видин

Представена бе информация за готовността на Община Видин за действие при зимни условия и обсъдени конкретни въпроси, свързани с координиране на взаимодействието и обмена на информация между институциите.

В общината е създадена организация да постъпва денонощно информация от страна на снегопочистващите фирми, кметовете, кметските наместници, институциите и гражданите за състоянието на пътната мрежа, дебелината на снежната покривка, почистването на уличната мрежа, проводимостта на уличните шахти, наличието на електричество и питейна вода в населените места, която своевременно да се предоставя на ръководството на общината и дежурния в Оперативния център.

Със заповед на кмета на Община Видин № РД-02-11-1139/03.10.2022 г. е сформирана комисия за обход и определяне състоянието на пътната мрежа. Огледите се правят по определен график и при установени нередности ще бъдат изготвени подробни доклади и предприети мерки за отстраняване на пропуските.

Създадена е също организация за почистване на улиците в населените места от паднали и пречещи на снегопочистващата техника клони и дървета. Почистени са и дъждоприемните шахти.

Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” има изготвен План и разчет за зимна поддръжка за сезон 2022-2023 г. То разполага с необходимата техника за снегопочистване, както и с възможност за ръчно почистване на тротоари и места, където е невъзможно да се влезе с техника. Осигурени са нужните материали за обработка на пешеходните участъци. В наличност са 350 тона техническа сол за третиране на пътните настилки.

Обявена е обществена поръчка за снегопочистване на населените места в общината и общинската пътна мрежа, като веднага след нейното приключване ще бъдат подписани договорите с фирмите изпълнители.