© ОбА - Монтана

Задачата на комисията е да разгледа наличната информация във връзка с необходимостта от изготвяне на Областна аптечна карта в съответствие с утвърдената от Министерството на здравеопазването Методика.

В хода на разискванията се откроиха проблемите при снабдяване на населението на областта с лекарствени средства: липса на магистър-фармацевти, проблем с фирми, осигуряващи транспортни връзки между общините и малките населени места, както и липса на желание за откриване на аптеки в по-отдалечените места, поради нерентабилност.

Комисията взе решение в срок до 18.10. всички страни, определени да участват в изготвянето на картата да предоставят необходимата информация до РЗИ.

След тази дата, комисията ще проведе ново заседание като ще разгледа предоставените данни и изготви свой доклад и предложение до Министерството на здравеопазването.