С изменение на Насоките за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъде предоставена възможност Министерството на културата да подаде проектно предложение за ремонт и преоборудване на Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино. Това става възможно чрез осигуряването на над 730 хил. лв. от управляваната от МРРБ оперативна програма. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 23 октомври 2020 г.

С европейски пари по процедурата вече се модернизират Националното училище по изкуства „Добри Христов“ в гр. Варна и Националното училище по фолклорни изкуства в гр. Котел. От системата на Министерството на младежта и спорта са финансирани ремонтите на спортните училища „Георги Бенковски“ в гр. Варна, „Майор Атанас Узунов“ – Русе и „Ген. Владимир Стойчев“ – София.В процес на оценка е и проект за модернизиране на спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас

До момента направените инвестиции за образователна инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са в размер на над 566 млн. лв., като по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани 39 проекта, за които са предоставени близо 354 млн. лв. безвъзмездни средства, а по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са сключени 58 договора, безвъзмездната финансова помощ по които е близо 213 млн. лв.

С изпълнението на проектите в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е предвидено да бъдат обновени над 120 общообразователни и професионални училища, спортни и културни училища, в които се обучават над 68 хил. ученици. Общо 13 висши учебни заведения в страната изпълняват проекти, насочени към ремонт, обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, включително осигуряване на специфично лабораторно оборудване.

Допълнителна информация и документация за участие в процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ.