Монтана е с най-нисък дял на автомагистралите и първокласните пътища. Средното ниво на местните данъци в общините от областта е второто най-ниско в страната. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство продължават да изостават. Това е записано в анализа на Института за пазарна икономика за развитието на регионите за 2020 г.

Продължава застаряване на населението. Резултатите на учениците са изключително ниски и през 2021 г. Но децата, които повтарят класа и напусналите основното и средното образование намаляват.

Достъпът до лекари в областта е сравнително висок. Натовареността на наказателните съдии в областта е значително по-ниска от средната за страната, затова и делата приключват по-бързо.

През 2020 г. Монтана е областта с най-много регистрирани престъпления. Културният живот в област Монтана е слабо интензивен.