След като и дума не се написа, че прокуратурата провежда разследване за изразходените на 2,6 милиона лева, възстановени от ДДС по проект за реконструкция и изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция, а Комисията за защита на конкуренцията отмени незаконосъобразното му решение за ремонта на улиците в града, Генади Събков поведе поредната си битка за сметка на Общинския съвет, този път с „ВиК“ - Враца.

"Непознаването на нормативната уредба, касаеща местното самоуправление, от Председателя на Общински съвет - Мездра Яна Нинова е причината местния парламент „да гласува“ решения в ущърб на благото на хората в общината и правото им да имат достъп до качествена водоснабдителна услуга... Заради г-жа Нинова гласуването премина по т. 8 от ЗМСМА, вместо по т. 15 от чл. 21, ал.1 и част от точките бяха гласувани с квалифицирано, а не с изискващото се обикновено мнозинство...”.Това бяха "аргументираните" правни тълкования на Закона за местното самоуправление и местната администрация на инж. Генади Събков.

Справка с текстовете на закона и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет показа непознаването им от самия кмет, а именно:

• Коментираното Решение 537 на Общински съвет - Мездра е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, а не на т. 8 от ЗМСМА;

• Чл. 43(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация гласи: След разпределянето от председателя на материалите, комисиите ги обсъждат и представят проекти за решения по тях в председателството не по-късно от 30 дни след постъпването им в комисиите.

• (2) При разглеждане на постъпилите докладни записки комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността на проектите за решение.

• Чл. 67 (1) Проектът на решение на съответната комисия е основно предложение.

Кой е некомпетентен, г-н Събков?

Членовете на комисиите, в които превес имат съветници от групата на БСП? Аз не бих си позволила да охарактеризирам така колегите си! Не съм член на нито една Постоянна комисия!

"Председателят върло защитаваше "ВиК“ ООД - Враца и се опитваше да убеди съветниците, че операторът е предложил достатъчна по обем инвестиционна програма за 2018 г., изпълнявайки поети ангажименти в населените места.“ е следващото обвинение към мен.

Има запис на заседанието, г-н Кмете! Казах, че: „...ритането по кокалчетата не е начин за разрешаването на проблемите ни с оператора”. Продължавам да твърдя, че с диалог се изчистват проблемите - мислене, което Вие не споделяте. Над 500 хил. лв. от бюджета си отделя ВиК-а дружеството за инвестиции в общината ни през 2018 г. Сменен е водопровода на улици, които ще бъдат ремонтирани със средства, отпуснати с решение на Министерския съвет след направено искане от групата съветници на ПП ГЕРБ в Общинския съвет.

И малко в аванс да добавя: В изпълнението на Договор № РД-02-29-70/ 31.03.2016 г. за Обособена позиция 4: „Изготвяне на РПИП за Обособените територии, обслужвани от ВиК операторите - „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“. Договорът е сключен в изпълнение на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.

Целта на настоящия проект е да се разработят регионални прединвестиционни проучвания, които ще дефинират интегрирани ВиК проекти за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, което напълно отговаря на приоритетите на ОПОС 2014-2020 г. Сумата по договора за област Враца е 50 182 358 лв. без ДДС, като в община Мездра ще бъдат инвестирани около 6-7 млн. лв., 13% от които се поемат от "ВиК" ООД - Враца. Но за това каза ли се нещо?

Не съм за работа в "ущърб на благото на хората в общината и правото им да имат достъп до качествена водоснабдителна услуга", а съм против методите Ви за решаване на проблемите ни с дружеството. Различното ми мислене ме прави различна от Вас, за което не се извинявам!

Припомням, че инж. Събков работи повече от половината от своя кметски мандат в категорично нарушение именно на Закона за местното самоуправление и местната администрация като не назначи свой заместник. Факт, който е разследван от компетентните органи.

Въпросът: дали целта на статията е отклоняване на общественото внимание от срама, който мездренчани се наложи да преживеят на 2 юни, остава отворен. Денят, в който цялата страна се преклони пред подвига и саможертвата на Христо Ботев, в Мездра сирените мълчаха. Общинското ръководство, секретарят на общината, главният експерт "Сигурност-ОМП“ или кметът на общината ще поеме отговорността?

Евтин реваншизъм за изнесените в публичното пространство неудобни за Вас факти ли е целта на публикацията, отново остава да гадаем.

Каквито и да са отговорите, ясно е само, че цената продължава да бъде плащана от джоба данъкоплатците в община Мездра! Струва ми се, г-н Кмете, че объркахте официалния сайт на Община Мездра с Вашата лична страница. Там може да пишете каквото искате (макар да рискувате някой да Ви накаже за смелостта си да изразявате мнението си). Но да спамите представителната страница на общината ни с лични излияния е недопустимо. Сайтът на Община Мездра не е Ваш, Община Мездра не е Ваша!

Заех поста Председател на Общинския съвет с чиста съвест и вдигната глава. Така и ще го напусна. Пожелавам същото и на Вас!”

Яна Нинова,

Председател на Общински съвет - Мездра