Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2 май тази година. Данъкът върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци могат да се платят и на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 31 януари. Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за предходната календарна година. Справка за размера на данъчните задължения може да бъде направена на сайта на Общината, в раздел „Местни данъци“: https://94.139.221.190/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf, като за целта е необходим ПИН код. Банковата сметка и кодовете за вид плащане са публикувани в същия раздел на сайта. За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2023 г. може да се обърнете към отдел „Местни данъци и такси“ на място в сградата на Общинската администрация на пл. „Бдинци“№2 или на телефон 094/609 428.