На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Мездра, Кметът на община Мездра кани гражданите на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА МЕЗДРА.

Обсъждането ще се проведе на 28 март 2022 г. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №27, ет. 4).

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на община Мездра: https://www.mezdra.bg/

Становища, предложения и препоръки по проекта на Бюджет 2022 могат да се представят до датата на публичното обсъждане в деловодството на Община Мездра, в кметствата на населените места и на e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg