Опасните отпадъци са натоварени, транспортирани и предадени за последващо обезвреждане на лицензирана фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците съгласно изискванията на екологичното законодателство.