В проектозакона е регламентирано използването на българския жестов език при текущите изпитвания и изпитите на глухите и сляпо-глухите ученици. Уредено е и право на ползване на преводачески услуги на български жестов език за глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, както и възможност за осигуряване на условия за подготовка на специалисти по български жестов език.

По данни от Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) най-много деца с увреден слух -377, се обучават в специални училища. 123 посещават детски градини. Броят на децата и учениците с увреден слух в специализираните и неспециализираните училища е 500, от тях с ресурсно подпомагане са 473.

Децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в системата на предучилищното и училищното образование, се подпомагат от 4422 педагогически специалисти, назначени в детските градини и училищата. По информация на трите специални училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, децата и учениците със слухова загуба в тези училища се обучават от общо 175 педагогически специалисти, като една част от тях са преминали курс на обучение по жестов език.

Законът си е поставил за цел признаване на българския жестов език като естествен самостоятелен език, осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица и формиране на обществени нагласи за уважение към тях, както и насърчаване на нагласи и мотивация за учене през целия живот.

Източник: strategy.bg