Новооткрити заболявания /заболеваемост/ – през 2018 година новооткритите заболявания са 89 707, които са 6 851.7 на 10 000 от населението.

При заболеваемостта, водещи във възрастовата група от 0-17 години са „Болести на дихателната система”, следвани от „Някои инфекциозни и паразитни болести” „Болести на храносмилателната система” и други.

Във възрастовата група над 18 години водещи са „Болести на органите на кръвообращението“, следвани от „Болести на дихателната система” и на трето място „Болести на пикочо-половата система“.

Заболеваемостта във възрастовата група от 0-17 години водещи са „Болестите на дихателната система“, следват „Някои инфекциозни и паразитни болести” и „Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”.

Заболеваемостта във възрастовата група над 18 години водещи са „Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”, следват „Болести на пикочо-половата система“ и „Болести на органите на кръвообращението”.

При хоспитализираната заболеваемост по причини, най-голям брой са „Болести на органите на кръвообращението”, следвани от „Болести на дихателната система” и „Болести на храносмилателната система” и др.

Анализът на общата смъртност показва много висок дял на социално – значимите заболявания. С най-голяма честота са умиранията от „Болести на органите на кръвообращението” /мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето/ и новообразуванията. Смъртността е значително по-висока за селското население. Това се обяснява с по интензивния процес на остаряване на населението в селата, социално икономическия статус, средната възраст на селското население (по-висока спрямо градското), както и достъпа до специализирана медицинска помощ на селското население, който все още е неравностоен спрямо градското.

Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на рисковите фактори, породени от стила на живот на населението.


Източник: montana24.net/