Заради епидемична обстановка тази година кампанията ще се проведе само като конкурс на тема: „Моето стопанство 2“. В него всеки ученик, обучаващ се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от IX до XI клас, може да представи своята идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието.

Проектите ще трябва да отговарят на определени критерии като проучване на пазара във връзка с реализацията на бизнес идеята, използване на иновации и обосновка за тях, използване на методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните и други. Предложенията трябва да се изпратят до 26 ноември на имейл адрес SF@mzh.government.bg.