Срокът за обсъждане на законопроекта е до 2 декемри 2019 г.. В него се предвижда още от 2 хил. до 5 хил. лв. санкциия да отнасят земеделските производители, които не са осигурили достъп на контролен орган до обекта си.

Промените в Закона за управление на агрохранителната верига се налагат, защото у нас досега нямаше единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, като посочва ясно отделните елементи в тяхната цялост и конкретните компетентности на контролните органи.

Проектът предвижда още нарушенията по агрохранителната верига да се санкционират с глоби от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 лв. до 8000 лв., ако не е предвидена по-тежка санкция за конкретното провинение.

Идеята е бъдещият закон да създаде една обща рамка, която да регламентира същността на агрохранителната верига и включените в нея елементи.

„За първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху отделните елементи на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига“, пишат още експертите на МЗХ.

Новият закон трябва да премахне и сегашното припокриване на текстове в специалните закони, което позволява размиване на задълженията и отговорностите между функциите на отделните контролни органи по хранителната верига, се казва в мотивите към законопроекта.