"Проектното предложение включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 50 потребители над 65 годишна възраст за 12 месеца" – каза кметът на Вършец Иван Лазаров. Това е част от целенасочената ни политика за подобряване на живота на хората в общината.

Същността на услугата се изразява в индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора в домашна среда от специализиран екип от двама здравни специалисти и четирима социални работници, както и един координатор на услугата.

Основни дейности, осъществявани от специалистите по здравни грижи: предоставяне и събиране на здравна информация, промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, медицински и здравни грижи и дейности, ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, манипулации, оказване на спешни и други дейности, провеждане на обучение в областта на здравните грижи.

Основни дейности на специалистите в областта на социалните дейности: Предоставяне и събиране на информация, Социално-битови дейности, Подпомагане на специалистите по "Здравни грижи" при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.