В приложението могат да бъдат открити всички места за предаване на опаковки, текстил, автомобилни гуми, батерии, електроника, опасни отпадъци и др., както и за наличните компостери и площадки за разделно събиране на отпадъци и техните точни локации.

Платформата представя и предимствата на кръговата икономика, както и превръщането на използваните стоки и продукти в ресурс за повторна употреба.

https://www.cemis.bg/bg/vratsa-municipality-map/