Въведено е ново изискване - декларациите по чл.18, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин вече съдържат и съгласие от собствениците за получаване на информация относно консумираната електроенергия и/или вода в имота, който е деклариран. В случаите, когато разходът е над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м вода, собствениците ще дължат такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва.

Община Видин уведомява предприятията, които желаят през 2022 г. такса битови отпадъци да бъде определяна според количеството им или в условията на пряко договаряне, че срокът, в който могат да заявяват това е от 1 октомври до 31 ноември 2021 г. Със заявлението се посочват видът и броят съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базовите параметри за недвижимия имот. Документът може да се подаде лично или с пълномощно, в отдел „Местни данъци и такси” в Община Видин (гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2), по пощата или с куриер с обратна разписка, както и на имейл mdt@vidin.bg. Служители от Общинската администрация извършват проверка на получените заявления относно коректността на декларираните данни. Неодобрените заявления се връщат с придружително писмо на подателя.