Дирекция "Социално подпомагане" - Мездра информира хората с трайни увреждания с експертно решение на ТЕЛК, които са получавали до месец декември 2018 г. интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, че трябва да посетят Дирекцията на адрес: гр. Мездра, ул. ”Иван Вазов” №2, ет. 2 - за лицата от община Мездра или офиса на Изнесеното работно място в гр. Роман, бул ”Христо Ботев” №132/134 - за лицата от община Роман, за да получат лично новите си заповеди за новата финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания. Заповедите ще дадат яснота по отношение на нейния размер и периода, за който се отпуска.