Договорите са по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Роман, община Роман – зелени площи до ул.“Малък Искър“ на стойност 665 933,44 лв. и проект "Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І, пл. № 991, кв.69 в гр. Роман, Община Роман, на стойност 97 615, 97лв.

Това са поредните договори спечелени от Община Роман след договорите за рехабилитация на общинските пътища Роман-Стояновци и Роман –Струпец на стойност 3 749 410 лв. без ДДС и за реконструкция на главната улица - бул.“Хр.Ботев“ на стойност 1 747 967 лв. без ДДС, които са в процес на изпълнение.

Предстои сключването на още един договор по ПРСР по проект "Ремонт и благоустрояване на ДГ “Зора“, гр. Роман и обособена група с. Камено поле, община Роман“, за спечелването на който община Роман има уведомително писмо.