© Районен съд – Враца

В дискусията се включиха съдии от Районен съд – Враца. Бяха обсъдени въпросите за действащата нормативна уредба по отношение на съдебната етика, за въвеждането на методология за провеждането на обучение по етика и професионално обучение на магистрати, както и за етичните и дисциплинарни аспекти на конфликта на интереси.