На срещата присъстваха учители по природни науки от градските училища, еколози и природозащитници и представители на Държавно горско стопанство в железничарския град. Гост - лектор бе председателят на Управителния съвет на Асоциацията на парковете вБългария ТомаБелев. Той запозна присъстващите със същността на европейската мрежа за защитени зони Натура 2000, защитените зони на територията наОбщина Мездра, възможностите за генериране на ползи от Натура 2000.

Какво представлява Натура 2000? Това е мрежа от защитени зони в Европа, а България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават.

На територията на област Враца има 18 защитени зони, шест от които са обособени на територията на община Мездра - „Врачански Балкан“ и „Карлуковски карст“ по Директивата за птиците, „Врачански балкан“, „Карлуково“, „Искърски пролом-Ржана“ и „Каленска пещера“ –към Директивата за местообитания.

По време на представянето бяха споделени добри практики с мрежата в други населени места, начините за планиране и управление, както и възможностите за участие в планирането и управлението на Натура 2000 по места.

В разговора с присъстващите, Тома Белев поясни, че при обявяването на защитените зони, не се променя собствеността върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях.

На въпроса как точно са дефинирани забраните и ограничителните мерки, Белев уточни, че от европейското и националното законодателство не произтичат преки забрани по ползването на ресурсите и строителството.

Евентуалните забрани и ограничения могат да бъдат въведени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на отделните зони, след проведени обществени обсъждания. Оправдано е въвеждането на забрани в случаи, че осъществяването на дадена дейност ще доведе до значително увреждане на местообитанията и видовете, които се опазват в дадената защитена зона. При въвеждане на забрани за определени дейности в земеделските земи или горите в дадена зона, са предвидени компенсаторни плащания за съответния производител.