Обучението ще се проведе на от 8-ми до 10-ти октомври в гр. Бяла Слатина. Инициативата е пилотна за България и е част от усилията за трансфер на утвърдената отдавна практика в Германия на прилагане на дуално обучение за социалните професии.

Основните аспекти, които ще бъдат засегнати по време на обучението са познаване и прилагане основните правила за безопасна работа; съблюдаване на Етичния кодекс на работещите в сферата на социалните дейности и спазване на етичните норми на общуване с възрастните хора и техните близки; разпознаване на рисковите ситуации в работата на социалния асистент и прилагане на адекватни поведенчески модели; подкрепа в процеса на взаимодействието между потребителите на социални услуги и външни лица, институции, организации; спазване на критериите и стандартите за социална работа с лица със заболявания или увреждания; оказване първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето и живота на потребителя и уведомява семейството и необходимите институции.

Професионалният обучител Вера Михайлова от Центъра за професионално обучение към Федерацията ще обясни значението на дуалното обучение за развитието на социалните професии в България и как то би подобрило цялостната среда в социалната сфера.

Повече информация може да намерите тук: y_pelovska@intelday.com, тел. 0878634459, vkirilova@navabg.com, тел. 0895 718 309.