Под тази снимка двамата ученика са написали : "С най-добрата класна"
Под тази снимка двамата ученика са написали : "С най-добрата класна"

Основните цели на конкурса бяха: Да се допринесе за създаването на образователно-програмни продукти чрез които да се подобрява качеството на обучението по различните учебни предмети. Да се привличат все по-широк кръг от учители новатори по отделните учебни предмети и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и средното училищно образование, а също и ученици, които могат да създават образователно-програмни продукти, с оглед на повишаване качеството на обучението при прилагане на ИКТ.

Да се съдейства за повишаване на информационно-технологичната компетентност на учителите при създаване, оценяване, избиране, адаптиране, прилагане на качествени образователно-програмни продукти. Да се поддържа устойчива конкурентна и подкрепяща среда за разпространение на качествени, иновационни образователно-програмни продукти, създадени, или адаптирани, от учителя за учителя. И не на последно място, конкурсът имаше за цел да се насърчават учениците за екипни или самостоятелни изяви при създаване и представяне на образователно-програмни, включително и уеб базирани продукти, предназначени за образователния процес в училище.


Честита награда на учителя Татяна Донева, представила достойно себе си и своето учебно заведение ПГТР - Враца!