В своето изложение съдия Бозова разясни на студентите основите на правото, видовете права, основното разделение на властите в България, структурата на съдебната система, видовете съдилища и делата, които са им подсъдни, нормативните актове, с които съдът работи.

Студентите посетиха някои от отделите в Районен съд - Враца, които най-често са свързани с обслужването на граждани. "Това студентите да имат по-висока обща и правна култура е важно както за тях, заради бъдещата им работа, като преподаватели, така и за съдебната система. Защото колкото по-добре се познава работата на съдебната система, толкова по-голямо е разбирането към нейните специфики", поясни съдия Бозова.

Следващата среща със същата група студенти ще бъде на 25 ноември, когато, с натрупаните при сегашното посещение знания, те ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра.

съдия Вероника Бозова
съдия Вероника Бозова