От област Враца са одобрени само две училища – Средно училище „Св. Климент Охридски” – село Зверино и Обединено училище „Св. св. Кирили Методий” - село Девене.

В категорията „Малки проекти”ще се трансформират и оборудват по-малки по мащаб физически пространства – една или две класни стаи или кътове в съществуващо пространство. Макар по-малки по размер на финансиране, тези проекти имат същите цели като по-големите: създаване на условия за развиване на умения, свързани с творчество в дигиталните технологии; експериментална работа; развиване на инженерно мислене и способности за решаване на проблеми; работа по проекти и задания с практическа насоченост в науките и технологиите.

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в страната.

Програмата е насочена към училища с новаторски практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишване на образователните резултати, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците,насочването им към технологични професии

Основните цели на програмата са създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение в българските училища, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, творчеството и изследванията. Инвестициите ще подпомогнат въвеждането на нови методи на преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и създаване на ново учебно съдържание в посока интегриране на предметните области от STEM.