З А П О В Е Д

816/ 21.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID-19 на територията на община Мездра,

Н А Р Е Ж ДА М:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Мездра, считано от 21.10.2021 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за всички ученици от училищата на територията на община Мездра.

2. Указвам на директорите на детските заведения на територията на община Мездра в срок от 24 часа, считано от издаване на настоящата заповед, да представят писмена информация за броя на педагогическия и непедагогическия персонал, притежаващи зелен сертификат.

3. Считано от 28.10.2021 г. се преустановява дейността на Общински кооперативен пазар - Мездра.

4. На всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да бъдат връчени указания на Общинския оперативен щаб за стриктно спазване на Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. до издаване на последваща изрична заповед за изменение, допълнение или отмяна.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Мездра и да се съобщи на кметовете и на кметските наместници на населени места в община Мездра, директорите на учебни заведения на територията на общината, Районно управление „Полиция“ - гр. Мездра и на всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Община Мездра пред Административен съд - Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра