Г. Б. регулярно подавала справки-декларации пред Териториална дирекция на НАП офис Враца, като декларирала разходи по фиктивни доставки с право на данъчен кредит. За целта, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите, били прилагани неистински документи – данъчни фактури на различна стойност, в които като доставчик фигурирали различни юридически лица.

По този начин Г. Б. приспаднала неследващ се данъчен кредит, чиято обща сума възлиза на 39 560 лева.

Подсъдимата е признала вината си и е възстановила причинените от нея имуществени вреди. Със сключеното споразумение тя се е съгласила да й бъде наложено наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок и е приела да заплати направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 1668,24 лева.

Споразумението е одобрено от съда и има последиците на влязла в сила присъда.